^
Informacje
Tematy
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt
Rejestracja

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

„Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł brutto.

Najważniejsze informacje
Jaki jest cel studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania kariery naukowej, związanej chemią, biologią i naukami technicznymi.

Dynamiczny rozwój gospodarki stwarza konieczność kształcenia nowego typu specjalisty, który pełniej potrafiłby odpowiedzieć na problemy nauki i potrzeb społeczeństwa, wykorzystując swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach nauki.

Wykorzystanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak nowoczesne techniki: fizykochemiczne, metody chemii obliczeniowej, biologii molekularnej czy biofizyki, stwarza możliwość prowadzenia badań ukierunkowanych na takie zagadnienia, jak poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Na czym polega interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich?

Interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich jest wynikiem współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Wybitna kadra naukowa Partnerów wraz z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów oraz spójny program studiów otwierają nowe możliwości interdyscyplinarnego rozwoju naukowego.

Cele będą realizowane poprzez połączenie:

Na czym polega innowacyjność badań w ramach naszych studiów doktoranckich?

Innowacyjność w ramach projektu TRI-BIO-CHEM polega na:

Jak proponowana tematyka wiąże się z tytułem projektu „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”?

Podjęta w doktoratach tematyka i uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych i ich mechanizmy na poziomie molekularnym, poprzez:

Jaka jest proponowana tematyka badawcza w ramach studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Proponujemy 31 indywidualnych tematów badawczych realizowanych pod kierunkiem dwóch promotorów z dwóch różnych jednostek partnerskich. Przewody doktorskie będą przeprowadzane wspólnie przez dwa podmioty.

Wybór tematu pierwszego wyboru wiąże się z przypisaniem afiliacji doktoranta do instytucji promotora wiodącego.

Co obejmuje program studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą w języku polskim.

Program obejmuje:

 1. przedmioty związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich;
 2. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe przyszłego naukowca, w tym także prezentacji wyników swoich badań;
 3. przedmioty ogólne, w tym zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Program studiów przewiduje m.in.:
Jak można dostać się na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM?

I NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY PROJEKTU. WKRÓTCE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA INFORMACJA O II NABORZE.

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.03.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający podjęcie studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy z zamieszczonej listy 31 tematów. (patrz zakładka REKRUTACJA)

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia

Tematy

LISTA TEMATÓW:

Temat 1: Badania procesów redoks w przekazywaniu sygnału mitochondria - jądro komórkowe w warunkach chronicznego stresu mitochondrialnego w różnych typach komórek
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD dr hab. Joanna Szczepanowska
instytucja partnerska: UW Prof. Dr hab. Paweł Kulesza
Temat 2: Charakterystyka flawonoidów regulujących aktywność mitochondrialnych kanałów potasowych.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD Dr hab. Piotr Bednarczyk
instytucja partnerska: UW Dr hab. Tomasz Bauer prof. UW
Temat 3: Synteza i ocena biologicznej aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych melatoniny i wybranych fragmentów farmakoforowych niektórych leków na chorobę Alzheimera
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD Prof. dr hab. Ewa Sikora
instytucja partnerska: UW Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Temat 4: Opracowanie miniaturowych elektrochemicznych czujników DNA i białek oraz ich integracja w przenośne mikrourządzenie diagnostyczne
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
instytucja partnerska: UW Prof. dr hab. Renata Bilewicz
Temat 5: Projektowanie i badania fizykochemiczne nowych układów organiczno-nieorganicznych zawierających związki biologicznie czynne
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. Izabela Madura
instytucja partnerska: UW Prof. Dr hab. Michał Cyrański (opiekun naukowy Dr Arkadiusz Ciesielski)
Temat 6: Kationowe polimery antybakteryjne
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. Kamil Wojciechowski, prof. PW
instytucja partnerska: UW Dr hab. Sławomir Sęk,prof. UW
Temat 7: Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność biologiczna dla wybranych grup związków boroorganicznych i ich koniugatów ze związkami naturalnymi
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. Sergiusz Luliński
instytucja partnerska: UW Prof. dr hab.Krzysztof Woźniak
Temat 8: Mikrosystemy bioanalityczne do badań magnetoliposomów jako potencjalnych nośników leków przeciwnowotworowych
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW
instytucja partnerska: UW Dr hab. Paweł Krysiński, prof. UW
Temat 9: Chemoenzymatyczne syntezy enancjomerycznie wzbogaconych kwasów arylopirogrononowych z zastosowaniem hydrolaz oraz nowych oksydoreduktaz.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Zbigniew Ochal (opiekun naukowy Dr inż. Paweł Borowiecki)
instytucja partnerska: UW Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (opiekun naukowy Dr inż. Jan Kutner)
Temat 10: Fizyczna interpretacja efektu podstawnikowego w wielopierścieniowych układach pi-elektronowych o znaczeniu biologicznym
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Halina Szatyłowicz
instytucja partnerska: UW Prof. dr hab. Tadeusz Krygowski
Temat 11: Nowe topologie polimerowe jako sposób na zwiększenie aktywności transmembranowej polimerów
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Dominik Jańczewski
instytucja partnerska: UW Dr hab. Joanna Sułkowska
Temat 12: Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż Paweł Parzuchowski, prof. PW
instytucja partnerska: UW Dr hab. Andrzej Sikorski
Temat 13: Bioanalityczne układy mikroprzepływowe z zastosowaniem wielofunkcyjnych żeli czułych na warunki środowiskowe
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Prof. dr hab. inż.Artur Dybko
instytucja partnerska: UW Dr hab. Marcin Karbarz
Temat 14: Synteza i ewaluacja nowych analogów argininy jako składowych metabolicznej terapii przeciwnowotworowej
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Temat 15: Polikationy amfifilowe w interakcji z membraną dwulipidową, wpływ na strukturę membrany i przewodnictwo jonowe
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Dominik Jańczewski
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Temat 16: Synteza i badanie własności spektroskopowych i biologicznych pochodnych stilbenu - potencjalnych leków i nośników leków w terapii nowotworów
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Hanna Krawczyk (opiekun naukowy Dr Marcin Poterała)
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Hanna Fabczak prof. nadzw. (opiekun naukowy Dr Ewa Joachimiak)
Temat 17: Kropki kwantowe tlenek cynku da aplikacji biomedycznych: wytwarzanie, funkcjonalizacja powierzchni i własności fizykochemiczne
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Temat 18: Opracowanie i badanie mikrosystemu do oceny wydzielania insuliny z komórek wysepek trzustkowych oraz obrazowanie fluorescencyjne
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Temat 19: Podejście systemowe do identyfikacji wzajemnych powiązań między ścieżkami sygnałowymi glukozy, a regulacją transkrypcji genów u S. cerevisiae
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. Joanna Cieśla (opiekun naukowy Dr Małgorzata Adamczyk)
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Krzysztof Nieznański (opiekun naukowy Dr Hanna Nieznańska)
Temat 20: Analiza proteomiczna receptorów oraz kanałów jonowych zaangażowanych w patogenezę chorób neurodegeneracyjnych
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Ewa Bulska
instytucja partnerska: IBD Prof. Dr hab. Leszek Kaczmarek (opiekun naukowy Dr Witold Konopka)
Temat 21: Badanie składu białkowego i funkcji promieni łączących w rzęsce metodami spektrometrii mas
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Ewa Bulska (opiekun naukowy Dr Anna Konopka)
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Dorota Włoga
Temat 22: Amyloidogeneza białek w heterogennych układach makromolekularnych: od badań in vitro ku pełniejszemu zrozumieniu mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych człowieka
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. IBD PAN
Temat 23: Badania struktury i funkcji kompleksów przeciwwirusowych białek IFIT
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Dr hab. Paulina Dominiak (opiekun naukowy Dr Maria Górna)
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Anna Filipek
Temat 24: Synteza i badania aktywności biologicznej związków o potencjalnych właściwościach biologiczno-czynnych z grupy indoli i indenów
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Karol Grela
instytucja partnerska: IBD Prof. Grzegorz Wilczyński
Temat 25: Porównawcza analiza różnych metod detekcji fragmentów DNA przy pomocy powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Tomasz Wilanowski, prof. IBD
Temat 26: Mitochondrialne kanały potasowe rekonstytuowane w sztuczne membrany biomimetyczne: elektrochemiczne i spektroskopowe badania wpływu leków i związków będących potencjalnymi farmaceutykami
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Paweł Krysiński
instytucja partnerska: IBD Prof. Adam Szewczyk
Temat 27: Modelowanie struktury mitochondrialnego kanału potasowego oraz identyfikacja miejsc wiążących ATP i hem.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Sławomir Filipek
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Piotr Koprowski
Temat 28: Próba ekspresji i rekonstytucji w fazach kubicznych mitochondrialnego kanału potasowego.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Renata Bilewicz
instytucja partnerska: IBD Prof. Adam Szewczyk (opiekun naukowy Dr Bogusz Kulawiak)
Temat 29: Charakterystyka zmian płynności błon komórek osteosarkomy Saos-2 człowieka pod wpływem aneksyny A6 z zastosowaniem proteoliposomów i nowego znacznika fluorescencyjnego.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Dr hab. Magdalena Biesaga
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Temat 30: Wykorzystanie biofilmów bakteryjnych w cienkowarstwowych hybrydowych akumulatorach (kondensatorach) wysokiej mocy
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Paweł Kulesza
instytucja partnerska: PW Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Temat 31: Hybrydowe cząstki hydrożelowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Dr hab. Maciej Mazur, prof. UW
instytucja partnerska: PW Prof. dr hab. Maria Bretner
REKRUTACJA

I NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY PROJEKTU. WKRÓTCE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA INFORMACJA O II NABORZE.

Protokół z naboru i lista kandyatów znajdują się w sekcji Dokumenty


Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.03.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy 31 tematów.

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

LISTA TEMATÓW BADAWCZYCH:

Nr tematu / Instytucja wiodąca / instytucja partnerska / temat

I etap rekrutacji (01 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 31. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. Następnie kandydat otrzymuje drogą e-mailową swój numer rekrutacyjny.
 3. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 28.01.2018 roku.

II etap rekrutacji (05-09.02.2018)

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 28.01.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji (do 20.02.2018)

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

KALENDARZ REKRUTACJI

01.12.2017 – 21.01.2018składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl
do 28.01.2018rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową
05.02.2018 – 09.02.2018II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne
do 20.02.2018oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji
od 01.03.2018rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM
DOKUMENTY

Dokumenty i wzory do pobrania

KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM zapraszamy do kontaktu droga mailową: tribiochem@chem.uw.edu.pl