^
Aktualności
Informacje
Tematy
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

"Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia"

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych

Najnowsza infrastruktura badawcza

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.

 

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł

Harmonogram wsparcia/Aktualności

 

Cel Projektu: Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)


Bieżące informacje dotyczące realizowanego harmonogramu wsparcia do pobrania w formie pliku EXEL [tutaj]


Bieżące informacje dotyczące wykładów do pobrania w formie pliku pdf [tutaj]


Najważniejsze informacje
Jaki jest cel studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania kariery naukowej, związanej chemią, biologią i naukami technicznymi.

Dynamiczny rozwój gospodarki stwarza konieczność kształcenia nowego typu specjalisty, który pełniej potrafiłby odpowiedzieć na problemy nauki i potrzeb społeczeństwa, wykorzystując swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach nauki.

Wykorzystanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak nowoczesne techniki: fizykochemiczne, metody chemii obliczeniowej, biologii molekularnej czy biofizyki, stwarza możliwość prowadzenia badań ukierunkowanych na takie zagadnienia, jak poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Na czym polega interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich?

Interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich jest wynikiem współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Wybitna kadra naukowa Partnerów wraz z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów oraz spójny program studiów otwierają nowe możliwości interdyscyplinarnego rozwoju naukowego.

Cele będą realizowane poprzez połączenie:

Na czym polega innowacyjność badań w ramach naszych studiów doktoranckich?

Innowacyjność w ramach projektu TRI-BIO-CHEM polega na:

Jak proponowana tematyka wiąże się z tytułem projektu „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”?

Podjęta w doktoratach tematyka i uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych i ich mechanizmy na poziomie molekularnym, poprzez:

Jaka jest proponowana tematyka badawcza w ramach studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Proponujemy 31 indywidualnych tematów badawczych realizowanych pod kierunkiem dwóch promotorów z dwóch różnych jednostek partnerskich. Przewody doktorskie będą przeprowadzane wspólnie przez dwa podmioty.

Wybór tematu pierwszego wyboru wiąże się z przypisaniem afiliacji doktoranta do instytucji promotora wiodącego.

Co obejmuje program studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą w języku polskim.

Program obejmuje:

  1. przedmioty związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich;
  2. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe przyszłego naukowca, w tym także prezentacji wyników swoich badań;
  3. przedmioty ogólne, w tym zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Program studiów przewiduje m.in.:
Tematy

Temat nr 1
BADANIA PROCESÓW REDOKS W PRZEKAZYWANIU SYGNAŁU MITOCHONDRIA – JĄDRO KOMÓRKOWE W WARUNKACH CHRONICZNEGO STRESU MITOCHONDRIALNEGO W RÓŻNYCH TYPACH KOMÓREK
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Nazwisko promotora:dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. nadzw.
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza

Opiekun naukowy:dr hab. Iwona Rutkowska

Temat nr 2
CHARAKTERYSTYKA FLAWONOIDÓW REGULUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ MITOCHONDRIALNYCH KANAŁÓW POTASOWYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Tomasz Bauer

Temat nr 3
SYNTEZA I OCENA BIOLOGICZNEJ AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ I/LUB NEUROPROTEKCYJNEJ NOWYCH POCHODNYCH AROMATYCZNYCH I WYBRANYCH ELEMENTÓW FARMAKOFOROWYCH.
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Sikora
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

Temat nr 4
OPRACOWANIE MINIATUROWYCH ELEKTROCHEMICZNYCH CZUJNIKÓW DNA I BIAŁEK ORAZ ICH INTEGRACJA W PRZENOŚNE MIKROURZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Opiekun naukowy:dr Robert Ziółkowski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz

Temat nr 5
PROJEKTOWANIE I BADANIA FIZYKOCHEMICZNE NOWYCH UKŁADÓW ORGANICZNO-NIEORGANICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Izabela Madura
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Michał K. Cyrański
Opiekun naukowy:dr Arkadiusz Ciesielski

Temat nr 7
POSZUKIWANIE KORELACJI STRUKTURA-AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA DLA WYBRANYCH GRUP ZWIĄZKÓW BOROORGANICZNYCH I ICH KONIUGATÓW ZE ZWIĄZKAMI NATURALNYMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Sergiusz Luliński
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Temat nr 8
MIKROSYSTEMY BIOANALITYCZNE DO BADAŃ MAGNETOLIPOSOMÓW JAKO POTENCJALNYCH NOŚNIKÓW LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński

Temat nr 9
CHEMOENZYMATYCZNE SYNTEZY ENANCJOMERYCZNIE WZBOGACONYCH KWASÓW ARYLOPIROGRONONOWYCH Z ZASTOSOWANIEM HYDROLAZ ORAZ NOWYCH OKSYDOREDUKTAZ
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Zbigniew Ochal
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Paweł Borowiecki
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Jan Kutner

Temat nr 12
POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Andrzej Sikorski

Temat nr 13
BIOANALITYCZNE UKŁADY MIKROPRZEPŁYWOWE Z ZASTOSOWANIEM WIELOFUNKCYJNYCH ŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Marcin Karbarz
Opiekun naukowy:prof. dr hab. Zbigniew Stojek

Temat nr 14
SYNTEZA I EWALUACJA NOWYCH ANALOGÓW ARGININY JAKO SKŁADOWYCH METABOLICZNEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Temat nr 15
POLIKATIONY AMFIFILOWE W INTERAKCJI Z MEMBRANĄ DWULIPIDOWĄ, WPŁYW NA STRUKTURĘ MEMBRANY I PRZEWODNICTWO JONOWE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Dominik Jańczewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk

Temat nr 16
SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWYCH I BIOLOGICZNYCH POCHODNYCH STILBENU - POTENCJALNYCH LEKÓW LUB NOŚNIKÓW LEKÓW W TERAPII NOWOTWORÓW
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Hanna Krawczyk
Opiekun naukowy:dr Marcin Poterała
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Opiekun naukowy:dr Ewa Joachimiak

Temat nr 18
OPRACOWANIE I BADANIA MIKROSYSTEMU DO OCENY WYDZIELANIA INSULINY Z KOMÓREK WYSEPEK TRZUSTKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIE FLUORESCENCYJNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Temat nr 19
PODEJŚCIE SYSTEMOWE DO IDENTYFIKACJI WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY ŚCIEŻKAMI SYGNAŁOWYMI GLUKOZY, A REGULACJĄ TRANSKRYPCJI GENÓW U S. CEREVISIAE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Joanna Cieśla
Opiekun naukowy:dr Małgorzata Adamczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotoradr hab. Krzysztof Nieznański
Opiekun naukowy:dr Hanna Nieznańska

Temat nr 20
ANALIZA PROTEOMICZNA RECEPTORÓW ORAZ KANAŁÓW JONOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W PATOGENEZĘ CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Opiekun naukowy:dr Witold Konopka

Temat nr 21
BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE METODAMI SPEKTROMETRII MAS
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Opiekun naukowy:dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Dorota Włoga

Temat nr 23
BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Paulina Dominiak
Opiekun naukowy:dr Maria Górna
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Anna Filipek

Temat nr 24
SYNTEZA I BADANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH POTENCJALNIE UŻYTECZNYCH W DIAGNOZIE I LECZENIU DEPRESJI.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego / CENT III
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Karol Grela
Opiekun naukowy:dr Anna Kajetanowicz
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Opiekun naukowy:dr Monika Zaręba-Kozioł

Temat nr 25
PORÓWNAWCZA ANALIZA RÓŻNYCH METOD DETEKCJI FRAGMENTÓW DNA PRZY POMOCY POWIERZCHNIOWO-WZMOCNIONEJ SPEKTROSKOPII RAMANA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, IBD

Temat nr 26
MITOCHONDRIALNE KANAŁY POTASOWE REKONSTYTUOWANE W SZTUCZNE MEMBRANY BIOMIMETYCZNE: ELEKTROCHEMICZNE I SPEKTROSKOPOWE BADANIA WPŁYWU LEKÓW I ZWIĄZKÓW BĘDĄCYCH POTENCJALNYMI FARMACEUTYKAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk

Temat nr 27
MODELOWANIE STRUKTURY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH ATP I HEM.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Piotr Koprowski

Temat nr 28
PRÓBA EKSPRESJI I REKONSTYTUCJI W FAZACH KUBICZNYCH MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz
Opiekun naukowy:dr Ewa Nazaruk
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Opiekun naukowy:dr Bogusz Kulawiak

Temat nr 29
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN PŁYNNOŚCI BŁON KOMÓREK OSTEOSARKOMY SAOS-2 CZŁOWIEKA POD WPŁYWEM ANEKSYNY A6 Z ZASTOSOWANIEM PROTEOLIPOSOMÓW I NOWEGO ZNACZNIKA FLUORESCENCYJNEGO
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Magdalena Biesaga
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sławomir Pikuła

Opiekun naukowy:dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek

Temat nr 30
WYKORZYSTANIE BIOFILMÓW BAKTERYJNYCH W CIENKOWARSTWOWYCH HYBRYDOWYCH AKUMULATORACH (KONDENSATORACH) WYSOKIEJ MOCY
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza
Opiekun naukowy:dr Magdalena Skunik-Nuckowska
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek

Temat nr 32
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI KRYSZTAŁÓW PRODUKOWANYCH I USUWANYCH PRZEZ ROŚLINY ARMERIA MARTITIMA.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Opiekun naukowy:dr Maria Górna
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sergiusz Luliński

Temat nr 33
PROJEKTOWANIE STRUKTURALNYCH MOTYWÓW PEPTYDOWYCH DO SELEKCJI NOWYCH RECEPTORÓW O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Wojciech Wróblewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW

Temat nr 34
UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW NIEORGANICZNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Piotr Bujak
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko ko-promotora:dr hab. Anna M. Nowicka

Temat nr 35
SYSTEMY DETEKCJI OPARTE NA ZWIĄZKACH SPECYFICZNIE ODDZIAŁUJĄCYCH Z KOMÓRKAMI CZERNIAKA Z MUTACJĄ BRAF
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Anna Nowicka
Opiekun naukowy:dr Agata Kowalczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. inż. Tomasz Kobiela

Temat nr 38
POCHODNE AMINOWE I NITROKSYLOWE JAKO ELEMENTY HYBRYDOWYCH ANTYOKSYDANTÓW I ZNACZNIKÓW MOLEKULARNYCH STRESU OKSYDACYJNEGO – BADANIA W UKŁADACH MODELOWYCH ORAZ W KOMÓRKACH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko ko-promotora:dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

Temat nr 40
ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Barbara Pałys, prof. UW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek
Opiekun naukowy:dr Grażyna Zofia Żukowska

REKRUTACJA
Rejestracja online
DOKUMENTY
KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM zapraszamy do kontaktu droga mailową: tribiochem@chem.uw.edu.pl