^
Aktualności
Informacje
Tematy
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

"Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia"

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU - 23.07.2018 RUSZA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR DO PROJEKTU.

Szczegółowe informacje, dotyczące trwającego naboru, znajdują się w zakładce Aktualności i Rekrutacja.

plakat_tribiochem2.jpg

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł brutto.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia/Aktualności

 

Cel Projektu: Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)


uzupełniający nabór do Projektu

23.07 - 14.08.2018               składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej              https://doktorat.tribiochem.pl

05 - 07.09.2018                    rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa

do 14.09.2018                      zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

OPIS TEMATÓW ZGŁOSZONYCH DO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

I nabór do Projektu

01.12.2017 - 21.01.2018     składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów

05 - 07.02.2018                     rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa,

                                                 sala Starej Biblioteki (godz. 9:00 - 16:00 z przerwą obiadową)

07.02.2018                             zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

II nabór do Projektu

18.04 - 18.05.2018              składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów

07-08.06 i 11.06.2018         rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa

                                                sala im. Marii Skłodowskiej-Curie (godz. 9:00 - 16:00 z przerwą obiadową)

12.06.2018                            zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

 

Najważniejsze informacje
Jaki jest cel studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania kariery naukowej, związanej chemią, biologią i naukami technicznymi.

Dynamiczny rozwój gospodarki stwarza konieczność kształcenia nowego typu specjalisty, który pełniej potrafiłby odpowiedzieć na problemy nauki i potrzeb społeczeństwa, wykorzystując swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach nauki.

Wykorzystanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak nowoczesne techniki: fizykochemiczne, metody chemii obliczeniowej, biologii molekularnej czy biofizyki, stwarza możliwość prowadzenia badań ukierunkowanych na takie zagadnienia, jak poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Na czym polega interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich?

Interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich jest wynikiem współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Wybitna kadra naukowa Partnerów wraz z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów oraz spójny program studiów otwierają nowe możliwości interdyscyplinarnego rozwoju naukowego.

Cele będą realizowane poprzez połączenie:

Na czym polega innowacyjność badań w ramach naszych studiów doktoranckich?

Innowacyjność w ramach projektu TRI-BIO-CHEM polega na:

Jak proponowana tematyka wiąże się z tytułem projektu „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”?

Podjęta w doktoratach tematyka i uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych i ich mechanizmy na poziomie molekularnym, poprzez:

Jaka jest proponowana tematyka badawcza w ramach studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Proponujemy 31 indywidualnych tematów badawczych realizowanych pod kierunkiem dwóch promotorów z dwóch różnych jednostek partnerskich. Przewody doktorskie będą przeprowadzane wspólnie przez dwa podmioty.

Wybór tematu pierwszego wyboru wiąże się z przypisaniem afiliacji doktoranta do instytucji promotora wiodącego.

Co obejmuje program studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą w języku polskim.

Program obejmuje:

 1. przedmioty związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich;
 2. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe przyszłego naukowca, w tym także prezentacji wyników swoich badań;
 3. przedmioty ogólne, w tym zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Program studiów przewiduje m.in.:
Tematy
Pełen opis tematów i rekrutacji znajduje się dziale DOKUMENTY

LISTA TEMATÓW:

Temat 1: BADANIA EFEKTU NANOCZĄSTEK NA PRZEKAZYWANIE SYGANŁU MITOCHONDRIA – JĄDRO KOMÓRKOWE W WARUNKACH CHRONICZNEGO STRESU MITOCHONDRIALNEGO W RÓŻNYCH TYPACH KOMÓREK
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD dr hab. Joanna Szczepanowska
instytucja partnerska: UW Prof. Dr hab. Paweł Kulesza
Temat 6: KATIONOWE POLIMERY ANTYBAKTERYJNE
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. Kamil Wojciechowski, prof. PW
instytucja partnerska: UW Dr hab. Sławomir Sęk,prof. UW
Temat 11: NOWE TOPOLOGIE POLIMEROWE JAKO SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI TRANSMEMBRANOWEJ POLIMERÓW
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Dr hab. inż. Dominik Jańczewski
instytucja partnerska: UW Dr hab. Joanna Sułkowska
Temat 17: KROPKI KWANTOWE TLENEK CYNKU DA APLIKACJI BIOMEDYCZNYCH: WYTWARZANIE, FUNKCJONALIZACJA POWIERZCHNI I WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
instytucja partnerska: IBD Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Temat 27: MODELOWANIE STRUKTURY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH ATP I HEM.
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW Prof. Dr hab. Sławomir Filipek
instytucja partnerska: IBD Dr hab. Piotr Koprowski
Temat 32: BADANIE FUNKCJI BIAŁKA IFIT5 W UKŁADZIE ODPORNOŚCI WRODZONEJ I ROZWÓJ JEGO ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGICZNYCH
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (opiekun nauk.: dr Maria Górna)
instytucja partnerska: IBD prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Temat 33: PROJEKTOWANIE STRUKTURALNYCH MOTYWÓW PEPTYDOWYCH DO SELEKCJI NOWYCH RECEPTORÓW O ZNACZENIU BILOGICZNYM
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW prof. dr hab. Wojciech Wróblewski
instytucja partnerska: UW dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW
Temat 34: UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW NIEORGANICZNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW dr hab. inż. Piotr Bujak
instytucja partnerska: UW dr hab. Anna M. Nowicka
Temat 35: NANOSTRUKTURALNE SENSORY INTELIGENTNE (SMART NANOSENSORS)
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
instytucja partnerska: PW prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Temat 36: ROLA WSPÓŁGRY S-PALMITYLACJI I S-NITROZYLACJI W ZALEŻNEJ OD PŁCI ODPOWIEDZI NA STRES
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD dr hab. Jakub Włodarczyk (opiekun nauk.: dr Monika Zaręba-Kozioł)
instytucja partnerska: UW prof. dr hab. Karol Grela
Temat 37: ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK SPEKTROMETRII MAS DO CHARAKTERYZOWANIA NANOMATERIAŁÓW I ICH PRZEMIAN W SYSTEMAM BIOLOGICZNYCH
Promotorzy:
instytucja wiodąca: PW prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
instytucja partnerska: UW prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Temat 38: POCHODNE AMINOWE I NITROKSYLOWE JAKO ELEMENTY HYBRYDOWYCH ANTYOKSYDANTÓW I ZNACZNIKÓW MOLEKULARNYCH STRESU OKSYDACYJNEGO – BADANIA W UKŁADACH MODELOWYCH ORAZ W KOMÓRKACH
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
instytucja partnerska: IBD dr hab. Anna Bielak-Żmijewska
Temat 39: WŁAŚCIWOŚCI NOWEJ KLASY ANTYOKSYDANTÓW W MODELACH KOMÓRKOWYCH ODZWIERCIEDLAJĄCYCH ZABURZENIA MITOCHRONDRIÓW OBSERWOWANE U PACJENTÓW Z CHOROBAMI MITOCHONDRIALNYMI
Promotorzy:
instytucja wiodąca: IBD prof. dr hab. Mariusz Więckowski
instytucja partnerska: UW prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Temat 40: ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)
Promotorzy:
instytucja wiodąca: UW dr hab. Barbara Pałys, prof. UW
instytucja partnerska: PW prof. dr hab. Władysław Wieczorek (opiekun nauk.: dr hab. Grażyna Zofia Żukowska)
REKRUTACJA
Rejestracja online

 

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO-CHEM

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.10.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy tematów:

OPIS TEMATÓW ZGŁOSZONYCH DO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

I etap rekrutacji (23 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród ww. listy tematów (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.08.2018 roku.

II etap rekrutacji (05-07.09.2018)

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.08.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji (do 14.09.2018)

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

 


 

II NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO- CHEM

 

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.10.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy 15 tematów.

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

I etap rekrutacji (18 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 15. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.05.2018 roku.

II etap rekrutacji (07-11.06.2018)

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.05.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji (do 15.06.2018)

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

KALENDARZ REKRUTACJI

18.04.2018 - 18.05.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl
do 31.05.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową
07.06.2018 - 11.06.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne

 


 

 

I NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY PROJEKTU. WKRÓTCE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA INFORMACJA O II NABORZE.

 

 


Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.03.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

 

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy 31 tematów.

 

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

 

 

LISTA TEMATÓW BADAWCZYCH:

 

Nr tematu / Instytucja wiodąca / instytucja partnerska / temat

 

I etap rekrutacji (01 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 31. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. Następnie kandydat otrzymuje drogą e-mailową swój numer rekrutacyjny.
 3. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

 

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 28.01.2018 roku.

 

II etap rekrutacji (05-09.02.2018)

 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 28.01.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

 

III etap rekrutacji (do 20.02.2018)

 

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI

01.12.2017 - 21.01.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl
do 28.01.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową
05.02.2018 - 09.02.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne
do 20.02.2018 oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji
od 01.03.2018 rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM
DOKUMENTY
KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM zapraszamy do kontaktu droga mailową: tribiochem@chem.uw.edu.pl